Augstas tikumības doktrīna.


[pielikums Nr.2]

Šī doktrīna sniedz priekšstatu par pašreizējā sabiedrības stāvokļa cēloņiem, norāda, kādi ir galvenie vērtību orientieri, definē pamatjēdzienus, piedāvā ceļu, kā izkļūt no ideoloģiskās krīzes.

Doktrīnā dota augsti tikumīgas sabiedrības ideoloģijas koncepcija, kas var būt pamats

-valsts politikas veidošanai;
-tiesību jomas pilnveidošanai;
-mērķprogrammu izstrādāšanai tikumības paaugstināšana.

Sabiedrības pašreizējā stāvokļa cēloņi.

Mūsdienu sabiedrībā ir globāla krīze. Tas redzams jebkurā dzīves jomā: politikā, ekonomikā, lauksaimniecībā, veselības aizsardzībā, ģimenē, cilvēku savstarpējās attiecībās un citur. Jebkuras krīzes galvenais cēlonis ir tikumības pazemināšanās vai tās trūkums gan atsevišķiem indivīdiem, gan visai sabiedrībai kopumā.

Turklāt tikumiskais aspekts ir iestrādāts gandrīz visu valstu konstitūcijās, tikumiskie pamati ir katrā filozofijas mācībā, katrā pasaules reliģijā. Tomēr teoriju no prakses šķir milzīgs bezdibenis.

Kur ir cēlonis? Mēs domājam, ka elementāru zināšanu trūkumā par pasaules uzbūves likumiem, un katras evolucionējošas sabiedrības pamatos liekamo pamatjēdzienu samainīšanā, kas ir gara tumsības sekas.

Mūsdienu sabiedrība ne tik daudz evolucionē (dažās jomās), kā degradējas kopumā. Tā ir patērētāju sabiedrība, kurā tiek uzkurinātas nesamērīgas vēlmes pārsvarā materiālo labumu gūšanā un kārē pēc izpriecām. Cilvēku galvenā prioritāte kļūst ienākumi, bet elementārie jēdzieni tiek traktēti ar pretēju nozīmi.

Pamatjēdzienu izpratnes salīdzinājums patērētāju sabiedrībā un augsti tikumīgā sabiedrībā palīdzēs saskatīt izeju no globālās krīzes, kas aptvērusi visas pasaules vals

Patērētāju sabiedrības un augsti tikumīgas sabiedrības pamatjēdzieni:

Jēdziens "Dievs". Patērētāju sabiedrībā šis jēdziens tiek izmantots, lai vadītu un manipulētu ar tautas masām, izmantojot reliģijas institūtu. Dieva godāšanai bieži ir formāls raksturs, kas saistīts tikai ar rituālu ievērošanu.

Objektīvi Dievs ir Augstākais Likums, kas vada Visumu. Viss ir pakļauts šim Likumam. Šī Likuma ievērošana indivīdam ļauj attīstīties garīgi un tikumiski.

Jautājums par Dieva eksistenci pamazām pāriet no reliģiski filozofisku pārdomu sfēras uz zinātnisko pētījumu sfēru.

Piemēram, pasaulē lielā skaitā pastāv fundamentālās fizikālās konstantes (gravitācijas konstante, elektromagnētiskās, atomu un elementārdaļiņu, fizikāli ķīmiskās konstantes, Zemes rādiusa attiecība pret attālumu līdz Saulei un citas). Dažādu pasaules valstu matemātiķu, fiziķu un astrofiziķu – V. Ņikitina, S. Veinberga, R. Breiera, F. Daisona, D. Polkinhorna, D. Džina un citu  pētījumi liecina: ja kaut vai mazliet pamainītos jebkura no šīm konstantēm, tad tas izraisītu Visuma sabrukumu. Pētījumi ļāva zinātniekiem izdarīt secinājumu par Supersaprāta eksistenci, kas vada Visumu.

XX gadsimta izcilais fiziķis, Nobela prēmijas laureāts Artūrs Komptons ir teicis: "Ticība sākas ar zināšanu par to, ka Augstākais Saprāts radīja Visumu un cilvēku. Man nav grūti tam ticēt, jo fakts, ka ir plāns un tātad arī Saprāts, ir neapšaubāms. Kārtība Visumā, kas paveras mūsu skatienam, pati liecina par visdiženākā un viscildenākā apgalvojuma patiesīgumu: "Iesākumā bija Dievs"

Tamlīdzīgus apgalvojumus dažādos laikos ir apstiprinājuši: Alberts Einšteins, Čārlzs Darvins, Džeimss Vatsons, Francis Krīks, krievu profesors Pjotrs Garjajevs un daudzi citi pasaules zinātnieki.

Jēdziens "fiziskā pasaule". Mūsdienu sabiedrībā pastāv priekšstats, ka ir tikai fiziskā pasaule, kuru var redzēt, aptaustīt, izpētīt, sadalot to sastāvdaļās, tāpēc visa darbošanās aprobežojas ar šo pasauli.

Tomēr zinātnieki ir pierādījuši, ka fiziskā pasaule ir tikai "aisberga virsūdens daļa".  Itāļu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts Karlo Rubia apgalvo, ka redzamā matērija ir tikai viena miljardā daļa no visa Visuma. Visums ir daudz plašāks, un zinātniekiem ir pierādījumi par jauniem dzīvības pastāvēšanas līmeņiem tajā. Krievu zinātnieka Staņislava Zeņina atklātais matērijas informatīvais fāžu stāvoklis, angļu zinātnieka Deivida Boma Visuma hologrāfiskuma teorija, krievu zinātnieku Genādija Šipova un Anatolija Akimova atklājumi fizikālā vakuuma un torsionu lauku teorijā liecina par Visuma daudzajiem līmeņiem un tā  saprātīgas vadības eksistenci.

Jēdziens "cilvēks". Patērētāju sabiedrībā cilvēks tiek uzskatīts par materiālās pasaules daļu. Viņam ir "sākums" (piedzimšana) un "beigas" (nāve) – tieši tāpat kā jebkuram fiziskās pasaules priekšmetam vai procesam ir savs sākums un beigas. Tā kā pēc sabiedrības lielākās daļas priekšstatiem cilvēks dzīvo vienu reizi, tad vajag nodzīvot savu vienīgo dzīvi, baudot visus tās labumus. Vienas dzīves laikā nav iespējams kļūt pilnīgam, tāpēc nav jēgas tiekties uz augstu tikumību, kas paredz iekšējus ierobežojumus un pašdisciplīnu.

Tomēr, ja paturam prātā, ka Visums ir ļoti sarežģīta dažādu esamības plānu eksistences sistēma daudzos līmeņos, tad jāsecina, ka tāds sarežģīts dzīvais organisms kā cilvēks arī ir daudzdimensionāls. Datoru GIV-grāfijas* tehnoloģijas, kuras izstrādājis Konstantīns Korotkovs un kurās izmantots Kirliani efekts, uzskatāmi parāda cilvēkam piemītošo enerģētisko komponentu – biolauku, kas atspoguļo viņa domas un jūtas.

Bez mirstīgās, iznīcīgās daļas cilvēkam ir vēl nemirstīgā daļa, kas evolucionē daudzu iemiesojumu laikā. Savu daudzo mūžu laikā cilvēks uzkrāj pieredzi, attīsta savas labākās īpašības un atbilstoši cēloņu un seku sakarībai saņem savu darbību sekas, ko viņš veicis ne tikai vienā dzīvē, bet visās iepriekšējās eksistencēs. Ja cilvēks zinātu, ka dzīvo ne tikai vienu reizi, tad viņš dziļi pārdomātu, pirms veiktu netikumiskas darbības. Viņš varētu saprast: ja viņš kādam nodarīja pārestību un pazemoja, piekrāpa un kādu nogalināja iepriekšējā iemiesojumā, tad nākamajā piedzimšanas reizē viņam pašam nodarīs pāri, viņu pazemos, piekrāps un nogalinās.

Kopš 1960. gada attīstījās zinātniska pieeja reinkarnācijas problēmu pētīšanai, 1980. gadā tika dibināta Starptautiska "iepriekšējo" dzīvju pētīšanas terapijas asociācija, kuras dalībnieki ir Lielbritānijas Vācijas, ASV, Krievijas un citu valstu zinātnieki. Tas ļāva dokumentāli apstiprināt tūkstošiem iepriekšējo dzīvju atcerēšanās gadījumus. Piemēram, amerikāņu ārsts, profesors Ians Stīvensons 40 gadu laikā ir izpētījis 3000 gadījumu, kad bērni atceras iepriekšējās dzīves.

Ja bērnudārzos un skolās mācītu tikai divus Visuma likumus: cēloņu un seku sakarības likumu un cilvēka nemirstīgās daļas pārdzimšanas likumu, tad vienas vai divu paaudžu laikā tas mainītu sabiedrību pašos pamatos un ievirzītu to tikumiskā ceļā.

Pēc detalizētas triju galveno jēdzienu aplūkošanas visus pārējos (kopā ar pirmajiem trim) uzskatāmības un izklāsta īsuma dēļ ievietojam tabulā.

     Patērētāju sabiedrības ideoloģija

          Tikumīgas sabiedrības ideoloģija

               Dievs

Šis jēdziens tiek izmantots,
lai vadītu un manipulētu ar tautas masām, izmantojot reliģijas institūtu. Dieva godāšanai bieži ir formāls raksturs, kas saistīts tikai ar rituālu ievērošanu.

 Augstākais likums, kas vada Visumu. Tam pakļaujas viss. Tā ievērošana ļauj indivīdam attīstīties garīgi un tikumiski.

               Fiziskā pasaule

Ir tikai fiziskā pasaule, un visa sabiedrības darbība ir ierobežota tajā.

Fiziskā pasaule ir "aisberga virsūdens daļa. Viss Visums ir daudz plašāks.

               Cilvēks

Mirstīgs. Tiek uzskatīts par biorobotu, galveno darbaspēka resursu, "skrūvīti" valsts sistēmā.

Cilvēkam ir gan fiziskais ķermenis, gan  nemirstīgā daļa, kas evolucionē daudzu iemiesojumu laikā.

               Sabiedrība

 Tiek pieļauta rasu, mantiskā, reliģiskā u.c. nevienlīdzība.

Uzskata cilvēci par tautu brālību.

               Brīvība

Izpaužas kā Augstākā likuma neievērošana. Visatļautība, ļaunprātības vēlmju apmierināšanai un baudas gūšanai.

Apzināta nepieciešamība ievērot Augstāko likumu, kas pastāv Visumā. Neierobežota brīvība darboties šī likuma robežās.

               Vara

 Tautas masas tur pakļautībā, darbojas pēc politiskās konjunktūras, rada korupciju un cīņu par varu. Amati tiek pirkti.

Vara ir goda pienākums. Labākie sabiedrības pārstāvji ieņem vadošos amatus atbilstoši savām morālajām īpašībām.

               Finanses              

Finanses ir vadības, manipulāciju, kontroles, verdzināšanas līdzeklis.

Finanses ir pagaidu parādība noteiktā sabiedrības attīstības posmā (kā maiņas ekvivalents, uzskaites un sadales līdzeklis).

               Darbs

 Naudas pelnīšanas veids.

Darbs ir augstākais prieks, cilvēka radošā pašrealizācija                                                    


                         Kari

Cīņas metode par varu, kontroli, bagātību un dabas resursiem.

Pasaule bez kariem. Realizē principu par atteikšanos no vardarbības starptautiskās, sabiedriskās un cilvēku personīgās savstarpējās attiecībās.

            Medicīna, veselības aizsardzība

Ārstniecība un zāles tiek izmantotas kā peļņas gūšanas līdzeklis. Nav ieinteresētības, lai cilvēks būtu vesels.

Mērķis ir katra cilvēka veselība. Veselības pamatā – harmonija ar dabu.

            Izglītība, audzināšana

Līdzeklis, lai atražotu darbaspēku un ieaudzinātu cilvēkos valstij vajadzīgās īpašības.

Katram cilvēkam ir jāiegūst maksimāli daudzpusīga izglītība kā līdzeklis personības iekšējā potenciāla atklāšanai.

             Plašsaziņas līdzekļi

Instruments manipulēšanai ar masu apziņu. Izpilda varas turētāju sociālo pasūtījumu. Veicina iedzīvotāju degradāciju.

Veicina katra sabiedrības locekļa redzes apvāršņa paplašināšanos. Paplašina un padziļina zināšanas.

               Māksla

Atspoguļo sabiedrības netikumību.

Sniedz augstas morāles un tikumības paraugus, paaugstina cilvēku apziņu.

               Zinātne

Apkalpo finanšu elites intereses. Zinātniskie atklājumi tiek izmantoti peļņas gūšanai, militāriem mērķiem.

Pēta Visuma uzbūves likumus un palīdz cilvēcei tos ievērot. Visi zinātniskie sasniegumi un izgudrojumi kalpo cilvēka dzīves uzlabošanai.

               Ģimene

Ģimenes degradācija: viendzimuma laulības, nepilnas ģimenes, seksuālās perversijas.

 Sabiedrības un valsts balsts.

               Brīvais laiks

Tiek izmantots baudai un izklaidei.

Tiek izmantots izglītībai un sevis piln
Ceļi sabiedrības izejai no tikumības krīzes


Ceļi sabiedrības izejai no tikumības krīzes

Valstīm, kuru pamatā likti tikumības principi, vienmēr ir bijušas sociālas, ekonomiskas un politiskas priekšrocības, kas veicinājušas to uzplaukumu un labklājības pieaugumu. Tāpēc vienīgais veids, kā izkļūt no jebkuras krīzes, ir paaugstināt tautas tikumību. Kad cilvēks kļūst aizvien tikumīgāks, tad viņš pats sāk atteikties no tā, kas ir netikumīgs.

Pašlaik mūsdienu plašsaziņas līdzekļi pieskaņojas cilvēku viszemākajām vēlmēm, propagandēdami slikto: rupjību, smēķēšanu, vardarbību, seksuālas pārmērības un perversijas u.c. Tomēr valsts ir atradusi spēkus sākt kampaņu pret smēķēšanu un iedzīvotāju alkoholizāciju visaugstākajā līmenī. Nākamajam solim jābūt, lai televizoru ekrānos, radio, drukāto izdevumu lappusēs parādītos augstāki, tikumiskāki, daiļāki mākslas un kultūras paraugi, kuriem pamazām jāizskauž (ne ar aizliegumiem) banalitāte, rupjība un vardarbība no tautas apziņas, bet tas nozīmē – no visām valsts dzīves jomām. Vajag tautas apziņā iedēstīt Dieva izpratni kā augstāko tikumisko Likumu, kas pastāv Visumā. Tikumības atdzimšanai jākļūst par nacionālu programmu, nacionālu ideoloģiju, tai jātiek propagandētai visos līmeņos, visos iespējamos veidos.

Ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Valstij nepieciešams propagandēt tikumiskos jēdzienus: godu, patiesīgumu, labo, vienkāršību, labvēlību un citus. Nepieciešams teikt: "Jūs esat tikumīgi cilvēki, jums jātiecas uz labo un labumu. Visam jūsu apkārtnē jāpārveidojas tāpēc, ka jūs pilnveidojaties!..."Un pēc dažiem gadiem situācija sāks mainīties.

Programma var būt arī visvienkāršākā:

"Es esmu par tikumību!", "Es dzīvoju pēc sirdsapziņas!"

Kopīgiem spēkiem padarīsim tikumību par dzīves pirmpamatu!"

A. Bičkovs, Starptautiskās kustības "Par tikumību!" prezide;

T. Mikušina, sabiedriska darbiniece;

M. Skuratovska, pedagoģisko zinātņu doktore, profesore.

https://tikumiba.net/augstas-tikumibas-doktrina/

 

Komentāri (0)  |  2015-03-27 10:53  |  Skatīts: 1369x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ